0 Vnitřní řád ordinace | MUDr. Petr MylekMUDr. Petr Mylek


Vnitřní řád ordinace

Vnitřní řád ambulance MUDr. Petr Mylek, praktický lékař pro děti a dorost

 1. Vstupem do čekárny a ordinace našeho zdravotnického zařízení pacient souhlasí s níže podrobně rozvedeným Vnitřním řádem ambulance.
   
 2. MUDr. Petr Mylek, praktický lékař pro děti a dorost poskytuje zdravotní služby v plném rozsahu pouze registrovaným pacientům. Neregistrovaným pacientům poskytuje pouze akutní a neodkladnou péči.
   
 3. Každý návštěvník čekárny i ordinace je povinen se v prostorách čekárny i ordinace chovat k personálu ambulance a dalším přítomným pacientům dle pravidel slušného chování, nepoškozovat vybavení ambulance, nehlučet, zavazuje se nenapadat slovně natož fyzicky personál ordinace či ostatní pacienty. Totéž platí pro telefonickou i emailovou komunikaci s personálem ordinace. Po vstupu do ordinace každý návštěvník vypne svůj mobilní telefon. Zákonný zástupce pacienta se zavazuje nepožadovat po personálu ordinace úkony, které by byly v rozporu s platnými zákony České republiky.
   
 4. Při vstupním vyšetření doloží zákonný zástupce dítěte rodný list dítěte, svůj občanský průkaz či jiný platný doklad totožnosti s fotografií, platné potvrzení o registraci dítěte ke zdravotní pojišťovně, udá adresu současného bydliště, aktuální telefonní případně mailový kontakt a donese veškerou lékařskou dokumentaci z předchozích vyšetření a hospitalizací dítěte včetně zprávy o novorozenci či výpis z dokumentace od původně registrujícího lékaře. Veškerá ústní či písemná komunikace a doložená dokumentace probíhá v českém jazyce pro cizince v angličtině. Pacient je povinen si zajistit překlad požadovaných dokumentů do češtiny, při nemožnosti tohoto akceptujeme angličtinu. Pacient nehovořící česky, slovensky či anglicky, případně francouzsky, si zajistí k vyšetření tlumočníka. 
   
 5. Zákonný zástupce dítěte či zletilý pacient je povinen nahlásit registrujícímu lékaři do 8 dnů každou změnu osobních údajů: tj. změnu zdravotní pojišťovny, změnu bydliště, telefonního čísla, emailu.
   
 6. Zákonný zástupce dítěte či zletilý pacient bere na vědomí, že se v naší ordinaci ke každé návštěvě pacienta či administrativnímu úkonu objednává na konkrétní čas prostřednictvím webové stránky  www.detskylekarkrnov.cz, emailem nebo telefonicky. Neobjednaní pacienti budou s akutním neodkladným stavem či onemocněním ošetření v pořadí, které určí lékař či zdravotní sestra. Neakutní stavy budou ošetřeny po následném objednání. Zákonný zástupce pacienta či zletilý pacient se zavazuje dodržovat předem dohodnuté termíny a časy vyšetření. Pokud se nemůže v daném termínu dostavit, řádně a včas se omluví osobně, emailem či telefonicky. Pokud se pacient v doprovodu zákonného zástupce 2x nedostaví bez řádné omluvy na dohodnutý termín, může toto být důvodem k odregistrování pacienta. Lékař je oprávněn pacientovi změnit termín neakutního vyšetření.
   
 7. Rodič či zákonný zástupce pacienta bere na vědomí, že vystavení jakéhokoliv potvrzení včetně OČR či lázeňského návrhu je nenárokové, rozhoduje o něm registrující lékař, a to podle platných právních norem.
   
 8. Při nesouhlasu s navrhovaným léčebným postupem, povinným očkováním dle platného očkovacího kalendáře ČR apod., se zákonný zástupce pacienta zavazuje bez odkladu stvrdit svůj nesouhlas svým vlastnoručním podpisem formuláře o odmítnutí.
   
 9. Při porušení vnitřního řádu má zdravotnické zařízení právo ukončit registraci pacienta ke zdravotní péči podle Zákona o zdravotních službách 372/2011 sb., §48, bod 2/d a nadále mu zdravotní péči neposkytovat. Následné odmítnutí ošetření po zrušení registrace se netýká akutních život ohrožujících stavů.

V Krnově dne 3.1.2022                                                                                

MUDr. Petr Mylek 
 

Vnitřní řád ordinace